Allmän aktsamhet
Var försiktig och ta väl  hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården.

 

Visa hänsyn
Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. Mellan kl 22.00 till kl. 08.00 ska  det vara så tyst att grannar kan sova ostört. Huset är lyhört vilket gör att musik, sång, dans och tunga steg hörs mellan lägenheterna. Om du ska ha fest, informera grannarna och be dem höra av sig ifall du skulle störa dem. En lapp i trappan om fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljud efter kl 22. Informera även grannar vid renovering som kan låta mycket och visa hänsyn på kvällar.

 

Störningar
Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. Styrelsen kan hjälpa till att medla om din granne trots upprepade uppmaningar fortsätter störa. Nattetid kan du ringa "Störningsjouren" om din granne vägrar dämpa sig efter att du har sagt till. Mellan kl 08.00 och 22.00 är det tillåtet att spela musik etc, men det finns gränser för ljudnivåer även inom dessa tider enligt lag. Hör av dig till styrelsen om du är osäker på vad som är rimligt. Fråga gärna dina grannar om du misstänker att du kanske stör dem. Det visar på omtänksamhet och är ofta uppskattat.

 

Säkerhet
Dörrar till trappuppgångar, källare och vind ska alltid hållas stängda för att förhindra inbrott och brand. Kontrollera alltid att dörrar stängs ordentligt. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten och lämna inte ut portkod till okända. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet så vi kan nå dig.

 

Sparsamhet 
Värme och vatten betalas gemensamt. Spola därför inte med vatten i onödan och sänk värmen om lägenheten blir för varm istället för att öppna fönster. Stäng gärna av elementen om du reser iväg längre perioder. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga/torkrum. 

 

Fasaden
Inget får monteras på fasaden eller utanför fönsterna.

 

Trappuppgångar 
Trappuppgångar måste alltid vara fria för framkomlighet, det är även viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. Placera aldrig något i trapphusen, inte ens hushållssopor även om det är för en kort stund. 

  

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Fungerande cyklar och mopeder får förvaras på gården i cykelställ. Cyklar, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten. Använd istället gemensamma förrådet i källarplan. Mopeder får endast förvaras i källare eller på vind om de töms fullständigt på Bensin.
Motorcyklar får endast parkeras på avsedda platser.

 

Gården
Visa alltid hänsyn till dina grannar och se till att de inte störs när du använder gården. Tänk på brandfaran vid grillning. Lägg aska i brandsäkert kärl och töm i soporna endast om askan är helt kall.

 

Sopor

Från den 1/1 2024 är det lag på att sortera ut sitt matavfall från hushålls/restavfall. Det innebär också att det nu är FÖRBJUDET att tex. hälla ut matfett i vasken. Det matfett som uppstår i stekpannan torkas av med hushållspapper och lägga i den bruna påsen för matavfall. Större mängder olja och fett kan du hälla i en behållare, till exempel en använd pappersförpackning med skruvkork, en PET-flaska eller en plastburk med plastlock. Tänk på att oljan inte får vara varm när du häller den i en plastbehållare. Märk behållaren och lämna in den till Återbruket. Återbruket tar mot max 2 liter olja/fett per person och endast från privatpersoner. Stickprovskontroller görs av Vafab. Upptäcks felaktig sortering kan avgiftstaxan komma att höjas pga det.
Bruna soppåsar för matavfall samt påsar med hushålls/restavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester / restavfall sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning. Avfall för får inte ställas på golvet i miljöhuset om kärlen är fulla. Behåll avfallet i lägenheten intill dess att en tömning av kärlen har gjorts och meddela styrelsen. Sortera efter uppsatta skyltar, felsortering kostar föreningen pengar. 

 

Grovsopor
Du kan även lämna grovsopor kostnadsfritt på Vafab Miljö återbruk.

 

Farligt avfall
Kemikalier, batterier, mediciner, rengöringsmedel, färg, lågenergi lampor, lysrör, motorolja etc är exempel på farligt miljöavfall.Detta får du personligen lämna på Vafab Miljö återbruk. Lämnar du dem i miljöhuset riskerar du skada både människor och miljö. Småbatterier kan lämnas i behållare i soprummet.

 

Källare
I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brännbart eller explosivt material får förvaras i källare. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. Tänk på att det finns risk för vattenöversvämning i källare som kan skada din saker.

 

Husdjur
Du är skyldig att se till att husdjur inte stör eller förorenar i fastigheten eller gården. Djur får ej rastas på gården, utan hänvisas till allmänna ytor som Mälarparken och Notuddsparken. Som ägare ansvarar du alltid för att plocka upp efter ditt husdjur.

 

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Du bör ha en hemförsäkring med en särskild bostadsrättsförsäkring.

 

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.
Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. 
Observera att fläktar aldrig får kopplas in i husets ventilation eller ut mot fasaden. Huset har självdrag och kan inte hantera trycket som uppstår.

 

Om Du ska flytta
Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du är osäker. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.